Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament
El responsable dels tractaments realitzats és;
Ajuntament de SANTA MARIA DE MERLÈS
Adreça: Plaça de Santa Maria s/n
08517 SANTA MARIA DE MERLÈS AGÀS

Telèfon / Fax : 93 825.04.00
Web : santamariademerles.cat

Finalitat
La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’ajuntament i que seran accessibles en el registre d’activitats de tractament.

Legitimació
El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de l’ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d’una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.
Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’ajuntament en el registre d’activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:
Correu electrònic: dpd.ajsantamariademerles@diba.cat
Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 472 65 00

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?
El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:
• Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
• Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
• Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
• Cooperar amb l’autoritat de control.
• Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
Drets de les persones interessades
L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d’informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.
La persona interessada pot exercir els drets següents:
• Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
• Dret d’accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
• Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
• Dret de supressió (dret a l’oblit): Suprimir les dades personals.
• Dret d’oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
• Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
• Es requereix complimentar un el formulari de sol·licitud general, per mitjà de la seu electrònica http:\santamariademerles.eadministracio.cat o presencialment o per correu a Plaça de Santa Maria s/n 08517 Santa Maria de Merlès i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
• En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
• Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
• La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

CAMINADA 2019

Diumenge 20 d’octubre 2019

A les 8h inscripcions

A les 8h-8:15h sortida

(Plaça Santa Maria- Local Social)

Sortida: Plaça Sta. Maria

 

Avis d’inspecció técnica de maquinària agrícola

Revisió tècnica maquinària agrícola

El dia 11 de juny de 2020 a  les 9:00 a les 13 hores es desplaçara en el nostre municipi la unitat móbil per tal de pasar la inspecció técnica de la maquinària agrícola.

Degut a la situació extraordinària per el coronavirus s’hauran de tenir en compte les següents premisses:

 

  • Sols podrem revisar vehicles amb cita concertada prèviament.
  • Recomanem, per evitar contacte físic amb diners, el pagament amb targeta.
  • Recomanem, que tots els usuaris utilitzin guants i mascareta
  • Informar als usuaris que respectin l’hora de citació per evitar aglomeracions en la zona d’inspecció i sols una persona per vehicle.
  • La zona d’inspeccions haurà de ser un espai delimitat i fora del accés de vianants, recomanem zones com camp de futbol, aparcaments públics, etc…
1 2